Top Banner

Tìm kiếm


Đăng ký tài khoản khai thác CSDL giáo trình điện tử

Hiện tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Kiến trúc đã mua Hệ thống dịch vụ dữ liệu sách điện tử liên kết với NXB Xây Dựng. Trong quá trình học tập và thi cử, sinh viên sẽ phải sử dụng cơ sở dữ liệu này. Để đảm bảo quyền lợi của mỗi sinh viên, các bạn đăng ký theo link này để Trung tâm thiết lập tài khoản khai thác CSDL giáo trình, sách tham khảo điện tử. Sau khi thiết lập, Thông tin đăng nhập và Hướng dẫn sử dụng sẽ được gửi qua email cho các bạn sử dụng.Không có nhận xét nào