Top Banner

Tìm kiếm


Chức năng nhiệm vụ


Hiện nay, trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường, Trung tâm Thông tin thư viện trực thuộc khối phòng ban Khoa học Công nghệ. Trung tâm đã có những đóng góp nhất định trong sự nghiệp giáo dục của Trường. 

Trước đây Trung tâm có chức năng lưu trữ, quản lý kho tài liệu sách, báo tạp chí truyền thống và phục vụ bạn đọc. Ngày nay, trong tình hình phát triển mới, Trung tâm là đơn vị có nhiệm vụ quản lý, xây dựng và phát triển phương thức cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động đào tạo và NCKH trong Trường Đại học. Theo sát chiến lược phát triển của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong giai đoạn phát triển tới năm 2020, Trung tâm đã phát triển, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng trong từng giai đoạn cụ thể, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng tin. 

1. Chức năng

- Quản lý công tác thông tin thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường;
- Khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Trung tâm từ các nguồn trong và ngoài nước     đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; 
- Cung cấp thông tin, tài liệu chuyên ngành đào tạo của cho bạn đọc trong và ngoài trường;
- Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin tư liệu;
- Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của Trung tâm;
- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện; 
- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học;

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện chức năng quản lý công tác thông tin thư viện của Nhà trường:
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động thông tin thư viện nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội;
 • Xây dựng chiến lược phát triển, các kế hoạch phát triển công tác  ngắn hạn và dài hạn;
 • Xây dựng qui hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Thực hiện chức năng khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của thư viện:
 • Phối hợp với tất cả các Khoa, Viện, Phòng ban, Trung tâm trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu nhằm phát huy hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đào tạo của Nhà trường;
 • Thu nhận lưu chiểu các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu giảng dạy đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, đồ án tốt nghiệp, đồ án môn học, đồ án đạt giải trong các cuộc thi của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường;
 • Liên kết hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước trong lĩnh vực phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin;
 • Xử lý nghiệp vụ tất cả các tài liệu bổ sung vào Thư viện;
 • Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.

- Thực hiện chức năng cung cấp thông tin, tài liệu chuyên ngành đào tạo của Nhà trường cho bạn đọc trong và ngoài trường:
Cung cấp thông tin, tài liệu chuyên ngành đào tạo của Nhà trường theo hình thức mượn đọc tại chỗ, mượn về nhà, qua mạng internet, theo yêu cầu, hỏi - đáp, phỏng vấn …

- Thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu:
 • Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin, tư liệu trong Thư viện;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện;
 • Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của thư viện; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
 • Phối hợp với tất cả các Khoa, Viện, Phòng ban, Trung tâm trong công tác cấp thẻ và quản lý bạn đọc;
 • Tổ chức in ấn, phát hành giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo nội bộ và liên danh, liên kết với các nhà xuất bản thực hiện in ấn sách và các ấn phẩm phục vụ bạn đọc.

- Thực hiện chức năng quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của thư viện:
 • Quản lý, vận hành trang thiết bị của Trung tâm;
 • Quản lý, vận hành khai thác các phần mềm Thư viện;
 • Kiểm kê định kỳ trang thiết bị của Trung tâm;
 • Xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu của Trung tâm;
 • Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện.

- Thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện:
 • Nghiên cứu, ứng dụng các tiêu chuẩn tiên tiến vào công tác nghiệp vụ thư viện;
 • Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác thư viện;
 • Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học thư viện, tham gia các hoạt động về nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong nước nhằm thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học thông tin thư viện
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về công tác thông tin - thư viện;
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về công tác thông tin thư viện;
- Ban hành các nội quy, quy định của Trung tâm
Chủ trì biên soạn các nội quy, quy định trong các hoạt động chuyên môn thông tin thư viện phục vụ công tác quản lý và phục vụ bạn đọc, người dùng tin.

Không có nhận xét nào