Top Banner

Tìm kiếm


Liên hệ

 

Bộ phận

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Số ĐT


Ban Giám đốc

Vũ Hữu Thắng

Thạc sĩ

Giám đốc

091 2236 431

Phạm Thanh Bình

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

0983 477 986
Nghiệp vụ


Vũ Mỹ Nguyên

Thạc sĩ

Thư viện viên

0914 116 694

Lê Thị Thu

Cử nhân

Thư viện viên

0169 821 3330

Lâm Thu Hòa

Cử nhân

Thư viện viên

0984 737 761

Đỗ Thị Thương

Cử nhân

Thư viện viên

0166 83 111 36Số hóa

Đoàn Lan Hương

Cử nhân

Thư viện viên

098 2299 869

Đỗ Khắc Thắng

Cử nhân

Thư viện viên

098 279 1894

Nguyễn Ngọc Lương

Kiến trúc sư

Kiến trúc sư

0966 575 128

Phòng đọc giảng viên (T.13)

Phan Châu An

Cử nhân

Biên dịch viên

0947 252 585

Phòng đọc Pháp ngữ (T.13)

Nguyên Minh Huyền

Thạc sĩ

Thư viện viên

0168 995 8145

Phòng đọc sinh viên (T.12)

Giang Lan Hương

Cử nhân

Thư viện viên

0912 684 522

Trần Thị Liễu

Cử nhân

Thư viện viên

0982 708 365


Phòng mượn (T.12)

Vũ thị Đường

Cử nhân

Thư viện viên

0974 008 648

Trịnh Thu Hương

Cử nhân

Thư viện viên

0987 839 431

Phòng Khai thác mạng và dịch vụ

Phạm Đức Trung

Cử nhân

Thư viện viên

0934 523 191Không có nhận xét nào