Top Banner

Tìm kiếm


[TẶNG SÁCH] Bộ sách toàn diện về Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam

Nhằm cung cấp cho độc giả các sự kiện lịch sử về khía cạnh quân sự và quốc phòng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng một cách hệ thống, đầy đủ và chính xác nhất, NXB Quân đội nhân dân xuất bản bộ sách gồm 2 cuốn: “Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930-2000)” và “Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)”. Công trình được Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tổng kết.


Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện của một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế lạc hậu, để phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước chống lại chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, Đảng ta đã coi trọng 2 phương thức đấu tranh là khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. Trong đó, sử dụng đấu tranh quân sự là hình thức chủ yếu; xây dựng và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là một nhiệm vụ cơ bản. Do đó, bộ sách nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam.


Công trình “Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930-2000)” hệ thống chi tiết các sự kiện từng năm, từ năm 1930 đến 2000. Các sự kiện được chia thành 5 phần, tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. Phần thứ nhất: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944). Phần thứ hai: “Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Phần thứ ba: “Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân tiến dần từng bước lên chính quy, hiện đại, bảo vệ CNXH ở miền Bắc, tiến hành đấu tranh cách mạng dân tộc chủ nghĩa nhân dân ở miền Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1955-4.1975). Phần thứ tư: “Đảng lãnh đạo củng cố quốc phòng, tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế với Campuchia (5.1975-1989). Phần thứ năm: “Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố hòa bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình, tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia khi đất nước tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1990-2000)”.

Trong khi đó, công trình “Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)” đi sâu vào những bài học chủ yếu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, rất cần thiết cho việc hoạch định đường lối quân sự và quốc phòng hiện nay. Sách gồm 2 phần. Phần một nói về vai trò quan trọng của Đảng trong lãnh đạo toàn dân đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và củng cố quốc phòng. Phần hai nêu lên 7 bài học quan trọng trong suốt quá trình Đảng lãnh đạo. Đồng thời, nêu bật những thành tựu về lãnh đạo quân sự và quốc phòng của Đảng; phân tích những ưu, khuyết điểm chính trong lãnh đạo, nguyên nhân thành công. Từ đó, nêu lên một số vấn đề chính trị, lý luận và thực tiễn được xem là quan trọng nhất rút ra từ những bài học đã tổng kết, góp phần định hướng việc hoạch định kế sách giữ nước, phát triển đường lối quân sự của Đảng phù hợp với bối cảnh đất nước và quốc tế trong mấy thập niên đầu thế kỷ XXI.

Bộ sách là tài liệu tham khảo tổng quát, toàn diện cho độc giả nói chung; là tài liệu tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy, học tập của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên trong các tổ chức chính trị, xã hội và các học viện, trường đại học, các đơn vị quân sự… nói riêng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng.

Nguồn


**********************
Sách tặng số lượng có hạn. Bạn đọc muốn nhận sách đăng ký tại đây và đến nhận sách trực tiếp sớm nhất có thể tại Phòng đọc thư viện tại địa chỉ Tầng 1, Nhà F, Đại học Kiến trúc Hà Nội Km10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Không hạn chế số lượng sách tặng mỗi bạn đọc.


Không có nhận xét nào