Top Banner

Tìm kiếm


Hướng dẫn sử dụng CSDL Ebook bản quyền của NXB Xây dựng

 Trung tâm Thông tin Thư viện đã tạo tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu sách điện tử cho các bạn sinh viên đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu. Để sử dụng cơ sở dữ liệu đề nghị các bạn sinh viên đăng nhập với Username là địa chỉ email đã đăng ký và Password mặc định 123456, sau khi đăng nhập lần 1 các bạn đổi mật khẩu để bảo mật thông tin.
Không có nhận xét nào