Top Banner

Tìm kiếm


Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học & Công nghệ Việt Nam

✅ Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu Khoa học & Công nghệ Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987.
✅ Nguồn tài liệu trên cơ sở dữ liệu này được lấy từ các tạp chí xuất bản trong nước. Hiện tại, cơ sở dữ liệu có hơn 307.000 biểu ghi, trong đó đa số đã có kèm toàn văn.
Hiện nay bạn đọc có thể truy cập toàn văn miễn phí cơ sở dữ liệu này.

Click vào đây để truy cập CSDL


Không có nhận xét nào