Top Banner

Tìm kiếm


Thực trạng và giải pháp tổ chức quản lý và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

 

  • Phạm Thanh Bình
Từ khóa: Tài liệu nội sinh; Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tóm tắt

  Đối với các trường đại học, nguồn tài liệu nội sinh ngày càng đóng vai trò quan trọng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành sản xuất của mỗi trường. Nguồn tài liệu này ngày càng tăng về số lượng, đa dạng về loại hình và môn ngành tài liệu tùy thuộc vào quy mô đào tạo, chuyên ngành đào tạo cũng như các hình thức đào tạo của các trường. Tổ chức quản lý và khai thác nguồn tài liệu này đang là bài toán đặt ra với các trường đại học. Bài viết phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp để thu thập, quản lý, khai thác tốt nguồn tài liệu nội sinh tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.          

Không có nhận xét nào