Xử lý nước thải công nghiệp


Trịnh Xuân Lai

Xử lý nước thải công nghiệp/ Trịnh Xuân Lai, Nguyễn Trọng Dương. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2013
        145 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về nước thải, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, khái niệm hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp. Hướng dẫn quy trình xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải cũng như các vấn đề về kinh tế và tài chính.

        Chỉ số phân loại DDC : 628.3
        Số lượng: 50 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5
                            P.Mượn 45


Comments