Tuyển tập đồ án thiết kế kiến trúcTuyển tập đồ án thiết kế kiến trúc - Hau Khoa Kiến trúc (1969-2019). - H.: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, 2019
        147 tr.; 17x24 cm
        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung hệ thống các đồ án chuyên ngành Kiến trúc, trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để làm đồ án cho đúng và đẹp

        Chỉ số phân loại DDC : 720
        Số lượng: 296 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5
                            P.Mượn 291

Comments