Tin học ứng dụng


Nguyễn Huy Thịnh

Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình xây dựng: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Nguyễn Huy Thịnh (Chủ biên), Dân Quốc Cương, Trần Văn Tám. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        314 tr.; 21x29cm
        Tóm tắt: Tập trung vào hướng ứng dụng Ms Excel và SAP 2000 trong tính toán kết cấu công trình xây dựng. Sách dùng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho sinh viên, cán bộ, kỹ sư ngành xây dựng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay

        Chỉ số phân loại DDC : 624.17
        Số lượng: 93 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5
                            P.Mượn 88


Comments