Thủy văn


Vũ, Hoàng Điệp

Thủy văn: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Vũ Hoàng Điệp (Chủ biên), Đinh Thị Thu Hoài, Nguyễn Hữu Phú. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        282 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hình thành dòng chảy sông ngòi, lưu vực, quá trình hình thành dòng chảy sông ngòi; các phương pháp đo đạc và thu thập tài liệu thủy văn; các phương pháp tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế, điều tiết dòng chảy phục vụ công tác quy hoạch và thiết kế hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

        Chỉ số phân loại DDC : 551.48
        Số lượng: 92
        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5
                                                                                 P.Mượn 87


Comments