Sổ tay máy thi công xây dựng


Đoàn Đình Điệp

Sổ tay máy thi công xây dựng/ Đoàn Đình Điệp chủ biên, Vi Văn Định. - H.: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, 2019
        335 tr.; 21x29 cm
        Tóm tắt: Tài liệu được biên soạn gồm 4 chương theo đề cương chi tiết môn học Máy xây dựng bao gồm: máy gia cố nền móng, máy làm đất, máy làm bê tông, máy vận chuyển lên cao
        
        Chỉ số phân loại DDC : 621.86
        Số lượng: 92 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5
                            P.Mượn: 87


Comments