Quản lý dự án


Đinh Tuấn Hải

Quản lý dự án: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Đinh Tuấn Hải. - H.: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, 2019
        129 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về ngành xây dựng, công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng... Phương pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng. Quản lý sự tương tác và phạm vi dự án. Các bước quản lý thực hiện dự án

        Chỉ số phân loại DDC : 338.45690
        Số bản: 92
        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5
                            P.Mượn 87

Comments