Qh đô thị phát triển bền vữngQuy hoạch đô thị phát triển bền vững: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Nguyễn Xuân Hinh (chủ biên), Phạm Thanh Huy, Đỗ Thị Kim Thành, Nguyễn Lâm Quảng. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        131 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Cung cấp cho sinh viên, học viên cao học các kiến thức về phát triển bền vững, đô thị phát triển bền vững, các yêu cầu quy hoạch đô thị phát triển bền vững. Xác lập các tiêu chí phát triển bền vững trong các đồ án quy hoạch đô thị. Phương pháp và nội dung lập quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

        Chỉ số phân loại DDC : 711
        Số lượng: 92 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc: 5
                            P.Mượn: 87


Comments