Mỹ thuật hiện đại Việt Nam


Quang Phòng

Mỹ thuật hiện đại Việt Nam = L'art contemporain Vietnamien/ Quang Phòng; Trần Tuy. - H.: Mỹ thuật, 1996
        264tr.+ ảnh; 36cm
        Chính văn bằng ba thứ tiếng: Việt - Pháp - Anh
        
        Tóm tắt: Giới thiệu nền mỹ thuật Việt Nam từ năm 1925 đến nay qua các tác phẩm hội hoạ và điêu khắc tiêu biểu.

        Chỉ số phân loại DDC : 709.597
        Số lượng: 2
        Nơi lưu trữ: P.Đọc


Comments