Mạng lưới cung cấp điện


Hoàng Thuyên

Mạng lưới cung cấp điện: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Hoàng Thuyên, Nguyễn Xuân Hồng, Phạm Năng Văn. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        252 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Giới thiệu chung về mạng lưới cung cấp điện. Hướng dẫn cách tính toán phụ tải, sơ đồ thay thế của mạng lưới điện, phân tích chế độ xác lập của lưới điện. Tính toán ngắn mạch lưới cung cấp điện, các lựa chọn thiết bị cũng như lựa chọn tiết diện..

        Chỉ số phân loại DDC : 621.3192
        Số lượng: 92 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc: 5
                            P.Mượn: 87


Comments