Lịch sử đô thị Việt Nam


Đoàn, Khắc Tình

Lịch sử đô thị Việt Nam từ nhà nước Văn Lang đến ngày nay/ Đoàn Khắc Tình. - H.: Nxb. Hồng Đức, 2018
        301 tr.+ Ảnh; 21x29cm
        Viết về lịch sử đô thị nước ta theo các giai đoạn:
Phần 1 từ Nhà nước Văn Lang đến thế kỷ X. 
Phần 2 từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV. 
Phần 3 từ thế kỷ XV đến tk XVIII. 
Phần 4 kinh đô Huế đô thị phong kiến hoàn hảo. 
Phần 5 từ tk XIX đến 1954. 
Phần 6 thời kỳ 1955-1975 và phần 7 là những thành phố Việt Nam đương đại

        Chỉ số phân loại DDC : 711.581
        Số lượng: 2 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc


Comments