Kinh tế xây dựng


Bùi Mạnh Hùng

Kinh tế xây dựng: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Bùi Mạnh Hùng chủ biên. - H.: Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        324 tr.; 19x27cm
        Tóm tắt: Cung cấp các khái niệm cơ bản, hiểu được bản chất, nội dung những vấn đề kinh tế trong ngành xây dựng. Giúp sinh viên biết cách nêu, đối chiếu, vận dụng các bài toán kinh tế, trên cơ sở đó thiết lập và thực hiện các bài toán cũng như các tình huống kinh tế trong thực tế sản xuất xây lắp

         
Chỉ số phân loại DDC : 338.45

        Số bản: 92

        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5

                            P.Mượn: 87Comments