Kinh tế đầu tư

Nguyễn Tuyết Dung


Kinh tế đầu tư
: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Nguyễn Tuyết Dung chủ biên, Bùi Mạnh Hùng. - H.: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, 2019
        234 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Đưa ra các khái niệm cơ bản về đầu tư: khái niệm, phân loại, phương án, nguồn vốn đầu tư... Phương pháp phân tích, đánh giá dự án đầu tư: Những vấn đề chung, phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế, xã hội, những nhân tố ảnh hưởng... Quản lý đầu tư; một số kỹ thuật và nghiệp vụ lập dự án

        
Chỉ số phân loại DDC : 338.45690

        Số bản: 92

         Nơi lưu trữ: P.Đọc: 5

                                                                                        P.Mượn: 87Comments