Kiến trúc gắn kết với tự nhiên...


Almuaed, Amjad
Kiến trúc gắn kết với tự nhiên và kiến trúc sinh khí hậu: Liệu pháp phân tích cho thế hệ kiến trúc bền vững thụ động mới/ Amjad Almusaed; Lê Chiến Thắng (dịch); Vũ An Khánh (hiệu đính). - H.: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, 2019
        413 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Tài liệu gồm 3 phần chia làm 36 chương. Phần 1 nêu lý thuyết và giả thiết kiến trúc. Phần 2 là các nội dung kiến trúc gắn kết với tự nhiên. Phần 3 trình bày nội dung về kiến trúc sinh khí hậu

       Chỉ số phân loại DDC : 720.47
        Số lượng: 92 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc: 5
                              P.Mượn: 87

Comments