Khung bê tông cốt thép toàn khối


 Đặng Vũ Hiệp

Thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Đặng Vũ Hiệp chủ biên. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        275 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Sách gồm 7 chương trình bày các nội dung chính: lập mặt bằng kết cấu công trình, lập hồ sơ tính khung, xác định tải trọng tác dụng lên khung, tổ hợp và lựa chọn nội lực, tính toán cốt thép cho các cấu kiện trong khung, bố trí cốt thép trong khung, trình bày bản vẽ

        Chỉ số phân loại DDC : 624.183462
        Số lượng: 92 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc: 5
                            P.Mượn: 87


Comments