Hd ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh


Phan, Minh Tuấn

Hướng dẫn ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Phan Minh Tuấn (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H.: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, 2019
        141 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Hướng dẫn ôn tập nội dung cơ bản môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Đưa ra hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu hỏi thi tự luận, thi trắc nghiệm

        Chỉ số phân loại DDC : 335.4346
        Số lượng: 92 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc: 5
                            P.Mượn: 87


Comments