Giáo trình thực hành Photoshop


Phạm Quang Huy

Giáo trình thực hành photoshop: Hướng dẫn từng bước cho các phiên bản Photoshop CC-CS6-CS5/ Phạm Quang Huy. - H.: Thanh Niên, 2018
        382 tr.; 16x24cm
        Tóm tắt: Giới thiệu về phần mềm photoshop, các bài tập về xử lý ảnh mẫu và ghép chỉnh sửa. Các thủ thuật nâng cấp cho bức ảnh.

        Chỉ số phân loại DDC : 006.6
        Số lượng: 5 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc


Comments