Điêu khắc hiện đại

Vũ Giáng Hương

Điêu khắc hiện đại Việt Nam=Vietnamese contemponary sculpture/ Vũ Giáng Huơng, Trương Hạnh. - H.: Mỹ Thuật, 1997
        142tr.; 21x30 cm
        Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm của các thế hệ điêu khắc gia Việt Nam được sáng tác từ năm 1925 đến nay. Các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự thời điểm xuất hiện phản ánh dòng chảy lịch sử và sự biến đổi của ngôn ngữ điêu khắc Việt Nam qua 7 thập kỷ.

        
Chỉ số phân loại DDC : 731

         Số bản: 2

       Nơi lưu trữ: P. Đọc


Comments