Công nghệ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng


Nguyễn Duy Hiếu

Công nghệ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Nguyễn Duy Hiếu (Chủ biên), Trương Thị Kim Xuân. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        91 tr.; 21x29 cm
        Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở khoa học về cốt liệu rỗng, tính chất của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng, công nghệ chế tạo bê tông nhẹ cốt liệu rỗng và ứng dụng của nó

        Chỉ số phân loại DDC : 624.18341
        Số lượng: 92 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5
                            P.Mượn 87


Comments