Water treatment plant designTác giả: Amerian Water Work Associaion
NXB: McGraw-Hill
Năm: 1997
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết kế hoàn chỉnh cho các cơ sở xử lý mới hoặc nâng cấp nhà máy hiện có. Được viết như tài liệu tham khảo chính cho các kỹ sư và quản lý dự án, người lãnh đạo một nhóm thiết kế, cuốn sách này bao gồm việc tổ chức và thực hiện các dự án nhà máy xử lý nước từ đầu đến cuối.
Comments