Water, sanitary and waste services for buildingsTác giả: A.F.E. Wise, J.A. Swaffield
NXB: Routledge
Năm: 2002
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Sách gồm những nội dung chính sau:
- Nguyên tắc của đất và chất thải trong việc lắp đặt đường ống
- Đất và hệ thống thoát nước thải ngầm
- Xử lý và phục hồi chất thải rắn
- Nghiên cứu nguyên tắc dòng chảy của chất lỏng
- Mô hình hóa dòng chảy trong cung cấp nước và thoát nước

Comments