Water And Wastewater Calculations Manual

Tác giả: Shun Dar Lin
NXB: Mc Graw Hill Education
Năm: 2014
Số bản: 1 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách ‘Sổ tay thẩm định nước và nước thải’, tái bản lần thứ 3, cung cấp các nguyên tắc cơ bản, phương pháp thực tiễn tối ưu, và cách thẩm định chi tiết đối với việc xử lí nước mặt, nước ngầm, nước uống, và xử lí nước thải công. Cuốn sách chứa hơn 100 hình ảnh minh họa chi tiết và đưa vào cả hệ đo lường quốc tế SI và đơn vị đo lường thông thường của Mỹ gồm những nội dung chính sau: Mức ô nhiễm tối đa của Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kì đối với các hệ thống nước công cộng và việc bảo vệ thủy sinh. Hệ thống phân loại và khử trùng bằng tia cực tím. Quá trình vệ sinh sông, suối. Quản lý Hồ và hồ chứa. Các quy định và việc bảo vệ nước ngầm. Nguyên tắc cơ bản và cách xử lý nhà máy thủy lực. Cung cấp nước công cộng. Xử lý nước thải công. Danh sách nghiên cứu mức chịu đựng các sinh vật Macro-invertebrate. Chức năng của nguồn nước đối với tầng nước ngầm giới hạn.
Comments