Waste Managenent Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial

Tác giả: John Pichtel
NXB: Boca Raton CRC Press
Năm: 2014
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách tập trung vào việc tích hợp các vấn đề phức tạp về kỹ thuật và quy định trong quản lý chất thải, bao gồm sự phát triển lịch sử, pháp lý của ngành quản lý chất thải và quản lý chất thải rắn đô thị. Cuốn sách cũng chỉ ra vấn đề chất thải nguy hại và cách quản lý, từ các khía cạnh nhận dạng, vận chuyển, và các yêu cầu đối với nguồn ô nhiễm cũng như việc xử lý, lưu trữ, và cơ sở tiêu hủy.
Comments