Urban Form: The Death and Life Of The Urban BlockTác giả: Philippe Paneral, Jean Castex, Jean Charles Depaule, Ivor Samuels
NXB: Routledge
Năm: 2004
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách đã trình bày quan điểm cho rằng các chuỗi đô thị, quy mô trung gian giữa kiến trúc của các tòa nhà và cách bố trí sơ đồ quy hoạch thành phố là kết cấu khung quan trọng cho cuộc sống hàng ngày. Chỉ bằng cách điều tra các chuỗi đô thị, chúng ta sẽ có thể hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa một khu đất và hình thức xây dựng giữa đường phố và các tòa nhà, giữa các mẫu thiết kế và thực tế thiết kế gồm những nội dung chính sau: LONDON: Thành phố vườn - Sự mở rộng của AMSTERDAM - Sự biến chuyển giữa hình thái các tòa nhà và không gian thực thế - Phát triển và mở rộng các mô hình kiến trúc - Xây dựng thành phố.
Comments