Urban Design: Method and TechniquesTác giả: Cliff Moughtin, Rafael Cuesta, Christine Sarris, Paola Signoretta
NXB: Architectural
Năm: 2003
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách là một bộ sưu tập nhằm xem xét và nghiên cứu một loạt các kỹ thuật được sử dụng trong quá trình thiết kế đô thị gồm: phương pháp và kỹ thuật trong thiết kế đô thị, các kỹ thuật thiết kế chi tiết và áp dụng thực tế, các trường hợp chuyên sâu trong thiết kế đô thị, phân tích và quản lý dự án.
Comments