University Planning and Architecture: The search for perfectionTác giả:  Jonathan Coulson, Paul Roberts, Isabelle Taylor
NXB: Routledge
Năm: 2011
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách tập hợp hai phương pháp tiếp cận là phương pháp lịch sử và phương pháp chiến lược. Ngoài ra tác giả còn đưa ra các kinh nghiệm làm thế nào để thiết kế và xây dựng một đại học thành công. Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Quy hoạch và kiến trúc Đại học giai đoạn 1088-2010: Bảng niên đại - Thiết kế khuôn viên đầu tiên của thế kỷ hai mươi, Các trường hợp nghiên cứu.
Comments