Sustainable urban neighbourhood: Building the 21st century homeTác giả: David Rudlin, Nicholas Falk
NXB: Architectural Press
Năm: 1999
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Các tác giả đã khám phá và phát hiện ra những thay đổi trong xây dựng nhà ở của Anh tại thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ: Giới thiệu về nguồn gốc của đô thị bền vững; Mô hình nhà ở thế kỷ 19 và thế kỷ 20; Thay đổi thời tiết và những ảnh hưởng trong xây dựng và phát triển nhà ở; Những ảnh hưởng về kinh tế trong phát triển đô thị và xây dựng nhà ở.
Comments