Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures


Tác giả: Oren Lavan, Mario De Stefano
NXB:  London Spinger
Năm: 2014
Số bản: 1 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách này là công cụ cần thiết cho sự hiểu biết các vấn đề liên quan đến những bất thường trong kết cấu và đưa ra những bình luận mới nhất về chủ đề này như các khía cạnh về phân tích, thiết kế, điều khiển và giám sát các kết cấu bất thường. Cuốn sách bao gồm sự đóng góp của 24 tác giả đến từ 13 quốc gia, cho thấy một cái nhìn đầy đủ và quốc tế hóa về vấn đề này.
Comments