Material Matters: Architecture and Material PracticeTác giả: Katie Lloyd Thomas
NXB: Routledge
Năm: 2007
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về kiến trúc và thực hành quản lý vật liệu, Phát triển chiến lược thông qua khả năng tham gia trực tiếp trong sử dụng vật liệu, Quy trình sản xuất và sử dụng vật liệu, Phương pháp thi công vật liệu, Nghiên cứu về cấu trúc bề mặt vật liệu trong thời đại công nghệ.
Comments