Landscape and sustainabilityTác giả: Jhon F. Benson; Maggie Roe
NXB: Routledge
Năm: 2007
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Đây là cuốn sách đầu tiên giải quyết mối quan hệ giữa kiến trúc cảnh quan và tính bền vững một cách toàn diện, được tg gói gọn trong những nội dung chính sau: - Cảnh quan của nền kinh tế bền vững. - Các khía cạnh xã hội ảnh hưởng đến tính bền vững của cảnh quan. - Cảnh quan và phát triển bền vững ở quy mô quốc gia và khu vực. - Quản lý cảnh quan bền vững.
Comments