Integrated Matrix Analysis of Structures: Theory and ComputationTác giả: Mario Paz, Willam Leigh
NXB: Springer 
Năm: 2001
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Các ví dụ minh họa được đưa ra xuyên suốt cuốn sách với nhiều chi tiết các phương pháp tính toán tay và sử dụng các chương trình máy tính. Các bài toán chứng minh dài được đưa vào một mục riêng về phân tích vấn đề ở cuối mỗi chương. Phần phụ lục đưa ra các đương lượng cho từng loại phụ tải điển hình cần thiết trong phân tích ma trận công trình xây dựng. Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Những hiểu biết về tích hợp phân tích ma trận trong các công trình xây dựng - Giới thiệu về phương pháp phần tử hữu hạn. Bộ phận dầm: Phương pháp phân tích.
Comments