Environmental and Hydrological Systems Modelling
Tác giả: A. W. Jayawardena
NXB: Boca Raton CRC Press
Năm: 2014
Số bản: 1 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Mô hình hệ thống môi trường và thủy văn” sẽ cung cấp các công cụ cần thiết bằng cách đưa ra các cách tiếp cận khác nhau để mô hình hóa môi trường nước trên cùng một khoảng tỷ lệ không gian và thời gian. Ứng dụng của việc này được chứng minh bằng một loạt các nghiên cứu trường hợp, được lấy chủ yếu từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Nội dung bao gồm: Động lực học dân số, Động học phản ứng, Hệ thống chất lượng nước, Phân tích chuỗi thời gian và dự báo, Mạng lưới thần kinh nhân tạo, Phân dạng và thuyết hỗn loạn....Cuốn sách này có giá trị lớn đối với các sinh viên giỏi, chuyên gia, học giả và các nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực môi trường nước.
Comments