Eco-resorts: planning and design for the tropicsTác giả: Zbigniew Bromberek
NXB: Routledge
Năm: 2009
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Giới thiệu về khu nghỉ dưỡng sinh thái và vùng nhiệt đới. Giải thích rõ về thực hành thiết kế liên quan đến quy hoạch và bố trí địa điểm. Tổng kết tiêu chuẩn đánh giá về môi trường nhằm giúp các kiến trúc sư áp dụng các nguyên tắc thiết kế vào các dự án riêng của mình. Tổng kết các công trình thiết kế quốc tế đến từ nhiều quốc gia nhằm minh họa thực tế những vùng khí hậu nhiệt đới trên thế giới.
Comments