Design for diversity: Exploring socially mixed neighbourhoodsTác giả: Emily Talen
NXB: Architectural Press
Năm: 2008
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách với mục đích tìm hiểu mối liên hệ giữa cấu trúc đô thị và đa dạng xã hội, cũng như tác động qua lại của chúng. Rút ra các bài học từ những thành công và thất bại trong xây dựng kiến trúc từ việc nghiên cứu chi tiết các vùng lân cận khác nhau được tác giả giới thiệu gồm 3 phần chính gồm: Những lập luận cơ bản, bối cảnh và chiến lược
Comments