Design and Management of Sustainable Built Environments

Tác giả: Rinming Yao
NXB: London Spinger
Năm: 2013
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách được một nhóm chuyên gia quốc tế đưa ra các kiến thức toàn diện và mới nhất, bao gồm thiết kế, quản lý và đánh giá xây dựng đô thị bền vững gồm những nội dung chính sau: Tính bền vững trong môi trường xây dựng. - Những thay đổi trong xây dựng và ảnh hưởng của khí hậu - Quản lý nguồn nước thải trong xây dựng. Hệ thống thoát nước cho đô thị bền vững trong việc quản lý nước thải. Quản lý thông tin cho dự án xây dựng bền vững. Vật liệu trong xây dựng bền vững. Đánh giá môi trường trong xây dựng.
Comments