Collective housingTác giả: Wang Shaoqiang
NXB: Sandu
Năm: 2014
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Giới thiệu bộ sưu tập thiết kế nhà ở do 44 nhóm thiết kế đến từ 12 quốc gia gồm những công trình: Nhà ở xã hội ở Palma, nhà ở xã hội Sa Pobla, nhà căn hộ Basket, nhà xã hội ở Valleca’s Eco- boulevard, nhà căn hộ 62, nhà ở Hatert, nhà căn hộ Teca…
Comments