Applied Structural And Mechanical Vibrations: Theory and Methods


Tác giả: Paolo L. Gatti
NXB: Boca Raton CRC Press
Năm: 2014
Số bản: 1 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách nhấn mạnh các khái niệm vật lý, tập hợp lý thuyết, thực hành, và đưa vào nhiều ví dụ giải quyết các khó khăn khác nhau cùng một danh sách dài các tài liệu tham khảo bao gồm: Cung cấp thêm tài liệu tương ứng với các hình ảnh - Bao gồm các chương sách được hiệu chỉnh dựa trên phương thức phân tích và xác suất, thống kê - Giới thiệu các tài liệu mới về quá trình ngẫu nhiên và dao động ngẫu nhiên Ngoài ra, tất cả các tài liệu đã được hiệu chỉnh và cập nhật. Đây là một tài liệu tham khảo tuyệt vời đối với các sinh viên và chuyên gia giỏi làm việc trong lĩnh vực này.
Comments