Xã hội học đô thịTác giả:
Đỗ Hậu
Phạm Kim Giao
NXB: Xây Dựng
Năm: 2001
Số bản:  (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Nghiên cứu đối tượng, chức năng và quá trình hình thành phát triển xã hội học. Các mối quan hệ giữa các hiện tượng xã hội xảy ra trong đô thị và tác động qua lại của hiện tượng xã hội với các nghiên cứu đề xuất về không gian quy hoạch, kiến trúc và các chính sách phát triển - quản lý đô thị

Comments