Quy hoạch xây dựng phát triển đô thịTác giả: Nguyễn Thế Bá, Lê Trọng Bình, Nguyễn Tố Lăng, Trần Trọng Hanh
NXB: Xây Dựng
Năm: 1997
Số bản: 781 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Đưa ra khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị hoá. Trình bày chi tiết các thiết kế quy hoạch chung cải tạo - xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, thiết kế quy hoạch chi tiết, quy hoạch cải tạo, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị.

Comments