Quản lý tài nguyên và môi trườngTác giả: Nguyễn Ngọc Dung
NXB: Xây Dựng
Năm: 2010
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Đề cập tới vấn đề tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Trình bày các nội dung về quản lý tài nguyên và các môi trường nước, không khí, đất. Giúp cho sinh viên hiểu tầm quan trọng và nắm được những nội dung cơ bản trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Comments