Quản lý đô thịTác giả: Phạm Trọng Mạnh
NXB: Xây Dựng
Năm: 2002
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Giới thiệu tổng quan về quản lý đô thị. Những nguyên tắc và phương pháp cơ bản trong quản lý đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý nhà đất và một số lĩnh vực khác ở đô thị.

Comments