Môi trường đô thịTác giả: Nguyễn Trọng Phượng
NXB: Xây Dựng
Năm: 2008
Số bản:  300 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
"Cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường đô thị; bảo vệ môi trường đô thị; các phương pháp đánh giá, quản lý và các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị.
"

Comments