Mạng kỹ thuật ngầm đô thịTác giả: Nguyễn Đức Nguôn, Đỗ Như Tráng, Vũ Hoàng Ngọc, Nguyễn Trường Huy, Vũ Thị Thu Giang
NXB: Xây Dựng
Năm: 2009
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Trình bày khái niệm chung về mạng kỹ thuật ngầm trong đô thị, tính toán thiết kế, chọn phương pháp thi công, kỹ thuật an toàn lao động, nghiệm thu bảo hành và quản lý khai thác.

Comments