Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng không gian ngầm lồng ghép trong quy hoạch đô thịTác giả: Nguyễn Trúc Anh, Đinh Tuấn Hải
NXB: Xây Dựng
Năm: 2012
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Tổng quan về không gian ngầm trên thế giới và tại Việt Nam, cơ sở khoa học và pháp lý thiết kế quy hoạch xây dựng ngầm đô thị. Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng không gian ngầm lồng ghép trong quy hoạch chung đô thị.

Comments